Putonghua Society 普通話學會

目標:通過各種活動提高同學對普通話的興趣及聽講能力。 

活動:中國文化知識介紹、好書推介及問答比賽等。 

 

Club Advisor and Club Chairperson

Ms. M. L. Man

Tian Shurui (5D)

 

Top